ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α' θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου
Τηλέφωνο: 2710 226968
Fax: 2710 226968

Πρόεδρος: Μαρκόπουλος Κώστας
Αντιπρόεδρος: Βασιλόπουλος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Σελίμης Τριαντάφυλλος
Ειδικός Γραμματέας: Λύρας Γιώργος
Ταμίας: Σιούντρη Ελένη
Μέλος: Χαντζοπούλου Ευφροσύνη
Μέλος: Πανοπούλου Παρασκευή
Μέλος: Κατζαντζίδης Γιώργος
Μέλος: Ψιμούλης Ηλίας

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ιδρύθηκε το έτος 1945, αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το αρχικό καταστατικό του με τη με αριθμό 124/1945 απόφαση Δικαστηρίου των εν Τριπόλει Πρωτοδικών και τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς, 983/1958 και 1305/1961 του ίδιου Δικαστηρίου, τις με αριθμούς 32/1971, 21/1972, 327/1976, 91/1980 και 44/1988 αποφάσεις Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως (εκούσιας δικαιοδοσίας) και έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Τριπόλεως με Αύξοντα Αριθμό 46, θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, σύμφωνα με την από 7-6-2006 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού.

Σκοπός του Συλλόγου είναι: η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, με στόχο:
- Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
- Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ του.
- Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευση τους.
- Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
- Τη συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του Ελληνικού Λαού.
- Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων γενικότερα.
- Την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση των μελών μας κα ι της τοπικής κοινωνικής.

Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών

Η πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται:

- Με την οργάνωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών.
- Με ανακοινώσεις στον τύπο και συντονισμό των ενεργειών των μελών με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προώθηση κλαδικών αιτημάτων.
- Τις διαλέξεις σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή ταινιών και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
- Με τη συλλογική διερεύνηση, μελέτη και εκλαΐκευση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και γενικότερα των θεμάτων εθνικού, κοινωνικού, αγροτικού, οικονομικού, πνευματικού, παιδαγωγικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού περιεχομένου.
- Με διαβήματα στις διοικητικές αρχές.
- Με την προβολή του κλάδου των δασκάλων σε όλους τους τομείς της ζωής σαν εθνικού και πνευματικού παράγοντα πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης.
- Με την αναγνώριση της μητρότητας της γυναίκας - δασκάλας σαν κοινωνικό λειτούργημα και τη θέσπιση από την Πολιτεία κοινωνικών μέτρων για την προστασία της.
- Με την προβολή, υποστήριξη κατοχύρωση των διεκδικήσεων των δασκάλων για τη λήψη των επαγγελματικών του προβλημάτων αλλά και των προβλημάτων όλης της εκπαίδευσης.
- Με την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού του λαού και την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των δασκάλων.
- Με την ανάδειξη του δασκάλου σε υπεύθυνο, κοινωνικό παράγοντα, για την πρόοδο της περιοχής που υπηρετεί και ολόκληρου του Έθνους.

Επιστροφή