ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

11/6/2007 - Η θέση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ για τη Συλλογική Διαβούλευση του 2007

Το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε πρόσφατη απόφασή του οριοθέτησε τη στάση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σχετικά με τη Συλλογική Διαβούλευση για το 2007 στις πιο κάτω παραμέτρους :

1. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τα τρία τελευταία χρόνια σε τρεις κύκλους Συλλογικής Διαβούλευσης ανέπτυξε τα μείζονα και βασικά αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο και με ευθύνη της Κυβέρνησης η κατάληξη των σχετικών διαπραγματεύσεων διεκόπη αφού δεν διατυπώθηκαν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά μας.

2. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα με την εισοδηματική και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική πολιτική για τους εργαζόμενους είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική και σκληρή στις επιπτώσεις της στους ατομικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τα εργασιακά και συλλογικά δικαιώματα σε όλη την κλίμακα από το μισθό και τη σύνταξη έως την Κοινωνική Ασφάλιση.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά και έχει αποφασίσει ότι δεν έχει κανένα νόημα η παρουσίαση και ανάπτυξη για τέταρτη φορά στο πλαίσιο του Συστήματος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων αιτημάτων που παραμένουν άλυτα και αναπάντητα από την Κυβέρνηση, που αποτελούν αντικείμενο διαρκούς αγώνα μέχρι σήμερα και κινητοποιήσεων που θα συνεχιστούν.

Στο μέτρο και στο βαθμό που η Κυβέρνηση είναι σε θέση να διατυπώσει συγκεκριμένες λύσεις στα μείζονα θέματα:

1. Καταβολή διορθωτικού ποσού για την αντιστάθμιση της ονομαστικής μείωσης των μισθών που προκύπτει από τις κρατήσεις στην κύρια σύνταξη και στα άλλα Ταμεία για την καταβολή των 140 ΕΥΡΩ στους συνταξιούχους από το 2007.

2. Αύξηση του Β.Μ. στα 1.250 ΕΥΡΩ - ενσωμάτωση επιδομάτων και διαμόρφωση της βάσης για συγκρότηση νέου μισθολογίου,

3. Ένταξη των εργαζομένων στο Δημόσιο στα ΒΑΕ με αντίστοιχες ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά.

4. Λήψη πολιτικών και διοικητικών μέτρων για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των όρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, όπως και προώθηση ρύθμισης για την ένταξη στην Εργατική Κατοικία.

5. Την εξασφάλιση της δυνατότητας ένταξης στη μόνιμη σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και άρα στην πλήρη εξίσωσή τους με επιλογή ασφαλιστικού φορέα,

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο πλαίσιο αυτό και στη βάση ουσιαστικού περιεχομένου, εξέτασης των συγκεκριμένων λύσεων θα εκτιμήσει τη στάση της.

Προς την κατεύθυνση αυτή η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισυνάπτει αναλυτικό και επικαιροποιημένο το πλαίσιο που έχει κατατεθεί και τα προηγούμενα χρόνια διευκρινίζοντας ότι δεν έχει το χαρακτήρα έναρξης συλλογικής διαβούλευσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πιστεύει ότι όσο τα κορυφαία και χρονίζοντα αιτήματα και προβλήματα των Δημοσίων Υπηρεσιών δεν επιλύονται αλλά και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων σ- αυτές αγνοούνται τόσο η παρεχόμενη ποιότητα προς τους πολίτες δεν είναι η αρμόζουσα αλλά και οι εργαζόμενοι θα οδηγούνται όλο και περισσότερο σε δυσμενέστερη θέση τόσο στην οικονομική τους κατάσταση όσο και στην υπηρεσιακή. Για την ανατροπή αυτών των δραματικών και επικίνδυνων εξελίξεων η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προτείνει το παρακάτω κείμενο για συλλογική συμφωνία και σύμβαση για το έτος 2007 - 2008.

ΑΡΘΡΟ 1: ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Η οικονομική και μισθολογική κατάσταση των εργαζομένων στο δημόσιο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική λιτότητας που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια για τις δημόσιες υπηρεσίες και τους εργαζόμενους.

Τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν είναι:

α. Οι χαμηλές αποδοχές. Αρκετές κατηγορίες εργαζομένων βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

β. Οι χαμηλές βασικές αποδοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συντάξεις να βρίσκονται σε μέγεθος απελπιστικά χαμηλό.

γ. Συνολικά οι αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο υπολείπονται σε σύγκριση με το μέσο όρο των αποδοχών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Συγκεκριμένα βρίσκονται στην τελευταία θέση.

δ. Οι αδικαιολόγητες ανισορροπίες στις αμοιβές μεταξύ των υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών. Έχουμε το φαινόμενο υπάλληλοι με τα ίδια τυπικά προσόντα και με τα ίδια εργασιακά καθήκοντα να έχουν διαφορές μεταξύ τους, που ξεπερνούν τα 2/3 του συνόλου των αποδοχών τους.

ε. Να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο τα κοινωνικά αλλά και τα άλλα επιδόματα.

στ. Η ισοπεδωτική σχέση μεταξύ των κατώτερων και ανώτερων αποδοχών τόσο στο εσωτερικό όσο και συνολικά στο μισθολόγιο.

ζ. Η απουσία κινήτρου για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.

ΠΡΟΤΑΣΗ

1. Για την κάλυψη της απώλειας των αποδοχών, την αναπροσαρμογή τους με βάση το σημερινό κόστος ζωής , την εξομοίωσή τους με το μέσο όρο των αμοιβών των εργαζομένων στο Δημόσιο στην Ε.Ε. και την αναβάθμιση των εν ενεργεία και συντάξιμων αποδοχών, διαμορφώνεται νέο μισθολόγιο με κατώτερο εισαγωγικό μισθό στα 1.250 €.

2. Οι σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών διαμορφώνονται:

α. Εσωτερική Σχέση για κάθε κατηγορία 1 προς 2

β. Εξωτερική Σχέση ΥΕ - ΠΕ 1 προς 3

ΑΡΘΡΟ 2: Επειδή οι αυξήσεις που δόθηκαν μέσα από την εισοδηματική πολιτική για το 2006 υπήρξαν πολύ μικρότερες του πληθωρισμού και της πραγματικής αύξησης του κόστους ζωής και προέκυψαν απώλειες στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, να χορηγηθεί διορθωτικό ποσό στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους, προκειμένου να καλυφθούν οι εν λόγω απώλειες . Κατ' αναλογία το ίδιο να γίνει και για το 2007 αφού και για το έτος αυτό η εισοδηματική πολιτική και πάλι δεν πρόκειται να καλύψει την απώλεια εκ του τιμαρίθμου. Επομένως και για να μη γίνει δυσμενέστερη η οικονομική κατάσταση των εργαζομένων να χορηγηθεί για το 2006 και για το 2007 διορθωτικό ποσό στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους ή σε περίπτωση εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1.1.2007 που αποτελεί αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να ενσωματωθούν.

Επειδή από 1.1.2007 χορηγήθηκε το επίδομα των 176 € (σταδιακά και σε 4 ετήσιες δόσεις) στους συνταξιούχους, γίνονται κρατήσεις εισφορών σε όλους τους εργαζόμενους για την κύρια σύνταξη. Επειδή η χορήγηση του παραπάνω επιδόματος στους συνταξιούχους, γίνεται σταδιακά σε δόσεις, η δε κράτηση γίνεται μόνο για την κύρια σύνταξη και επειδή επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι εργαζόμενοι λόγω των εισφορών προτείνουμε τα κάτωθι :

1. Οι εισφορές να επεκταθούν και στα επικουρικά ταμεία (ΤΕΑΔΥ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ).

2. Το μέγεθος των κρατήσεων εισφορών να είναι ανάλογο με το ποσό που χορηγείται (σταδιακά) στις συντάξεις.

3. Να καλυφθεί το συνολικό ποσό των εισφορών με διορθωτικό ποσό μέσα από την εισοδηματική πολιτική διότι η ήδη χορηγηθείσα εισοδηματική πολιτική για το 2007 υπολείπεται των απωλειών λόγω του τιμάριθμου. Η αιτία, όπως είναι γνωστό, προέρχεται από τον τρόπο χορήγησης της εισοδηματικής πολιτικής (δίδεται μόνο στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο των αποδοχών ).

ΑΡΘΡΟ 3: Εφαρμογή Β.Α.Ε.

Α.- Από 1/1/2007 εφαρμόζεται και ισχύει στο Δημόσιο ο κανονισμός ΒΑΕ του ΙΚΑ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης, του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, καθορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση των Συναρμοδίων Υπουργών που εκδίδεται άμεσα ύστερα από πρόταση γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η σύσταση και λειτουργία της γνωμοδοτικής Επιτροπής αποφασίζεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Στην επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται όλες οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις - μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που καλύπτουν εργαζόμενους με τις προϋποθέσεις του κανονισμού ΒΑΕ του ΙΚΑ, καθώς και τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνει ο κανονισμό ΒΑΕ του Ι.Κ.Α.

Β. α. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που ο κλάδος που κατέχουν αντιστοιχεί με την ειδικότητα του ιδιωτικού τομέα που έχει ενταχθεί στα ΒΑΕ του ΙΚΑ απασχολούνται εβδομαδιαίως 32 ώρες.

β. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι πέραν της δικαιούμενης ετήσιας κανονικής αδείας μετά τα πέντε χρόνια εργασίας δικαιούνται τρεις (3) ημέρες επιπλέον κανονικής αδείας.

γ. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε εργαζόμενους της παρ. α και β παραμένουν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 4: Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.

Δημιουργείται δομή αναφοράς και δικτύου υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας στο δημόσιο τομέα και προς την κατεύθυνση αυτή άμεσα προωθείται:

α. Η μετονομασία του Ινστιτούτου (ΙΕΝΘΥΑΕ) σε Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας, Ασφάλειας και Νοσημάτων Θώρακος (ΕΙΕΥΑ - ΝΘ) προκειμένου να αποτυπωθεί στην ονομασία του Ινστιτούτου το νέο περιεχόμενο, ο ρόλος και οι νέες υπηρεσίες που καλείται να υπηρετήσει.

β. Στους σκοπούς του Ινστιτούτου να προστεθεί : «Η μελέτη των επαγγελματικών κινδύνων στην εργασία - με έμφαση στα επαγγελματικά νοσήματα και εργατικά ατυχήματα - γενικά, και ειδικά για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας».

γ. Το Ινστιτούτο εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο των ειδικών ερευνητικών κέντρων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και εποπτεύεται από τα Υπουργεία : Υγείας - Πρόνοιας, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Συγκροτείται, στα πλαίσια λειτουργίας του Ινστιτούτου, Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και ασφάλειας στο Δημόσιο. Η συγκρότηση, ο τρόπος στελέχωσης και κάθε σχετική διαδικασία ορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.

ε. Το Ινστιτούτο διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, αναλυτικά:

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με βαθμό Διευθυντή που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης με βαθμό Διευθυντή που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βαθμό Διευθυντή που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

- Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας από τους οποίους : έναν (1) με βαθμό Διευθυντή και αρμοδιότητα σε θέματα Δημόσιας Υγείας και έναν (1) Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Υγείας - Πρόνοιας.

- Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο εκλεγμένο σ' αυτό από καθολική, μυστική ψηφοφορία όλων των εργαζομένων στο Ινστιτούτο.

- Τρεις (3) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που ορίζονται με απόφαση της ίδιας.

Με ανάλογο τρόπο και προσόντα ορίζονται και οι αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 5: Κυρώσεις για μη τήρηση νομοθεσίας για Υγιεινή και Ασφάλεια

Από την 1/6/2007 στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που διαπιστώνεται η μη εφαρμογή του Ν. 1568/85, οδηγία 89.391/ΕΟΚ, το Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στο Δημόσιο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση και διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών ή μονάδων για χρονικό διάστημα ημερών έως 6 μήνες και να εισηγείται, για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις ή κατ' εξακολούθηση μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της υπηρεσίας του τμήματος ή της μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 6: Εργατικό Ατύχημα, Επαγγελματική Ασθένεια

Α. Κάθε ατύχημα που συμβαίνει στον εργαζόμενο στο Δημόσιο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο οφείλεται σε ξαφνικό γεγονός (βίαιο συμβάν), εφόσον αυτό προκάλεσε στον εργαζόμενο ανικανότητα να εργασθεί πάνω από 4 ημέρες θεωρείται εργατικό ατύχημα. Για το εργατικό ατύχημα και την επαγγελματική ασθένεια, επεκτείνεται και ισχύει και στο Δημόσιο η ισχύουσα νομοθεσία στον ιδιωτικό τομέα. Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Δ.Δ. και Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, καθορίζονται: Η υποχρέωση αναγγελίας, οι διαδικασίες ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης καθώς και οι άλλες μορφές αποζημίωσης που προβλέπονται.

Β. Οποιαδήποτε πιο ευνοϊκή ρύθμιση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, Εργατικού, Επαγγελματικού Ατυχήματος και Ασθένειας που εφαρμόζεται ή προκύπτει από Συλλογικές Συμβάσεις (Γενικές ή ειδικές) στον ιδιωτικό τομέα έχει άμεση εφαρμογή και στο Δημόσιο με υποχρέωση προσδιορισμού των διαδικασιών εφαρμογής της από κοινή Υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών εντός διαστήματος έξι (6) μηνών με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 7: Ρύθμιση ωραρίου και άδειας τοκετού

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2683/1989 προστίθεται: «εάν ο υπάλληλος έχει παιδί με ειδικές ανάγκες το ωράριο εργασίας μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως. Τη μείωση ωραρίου λαμβάνει ο ένας εκ των δύο συζύγων».

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 2683/89 προστίθεται: «και σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου».

Η άδεια της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/83 αυξάνεται σε έξη μήνες από την ημερομηνία που το υιοθετημένο τέκνο εισέρχεται στην οικογένεια.

Η παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.2683/89 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

2. Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο και μισή (2 ,30) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας ως δύο (2) ετών και κατά μία και μισή (1,30) ώρες εφόσον έχουν τέκνο ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται δώδεκα (12) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Σε περίπτωση διδύμων οι ώρες του πρώτου εδαφίου αυξάνονται κατά μισή (0,30) ώρα και οι μήνες του δεύτερου εδαφίου αυξάνονται σε δεκαοκτώ (18).

Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας, με τέκνα εν ζωή, η άδεια του πρώτου εδαφίου παρατείνεται μέχρι την αποφοίτηση του τέκνου από το δημοτικό σχολείο σε δύο ώρες ημερησίως.

Η παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 2683/89 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3.- Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και παρ. 2 δικαιούται ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Εάν οι ανωτέρω έχουν μέχρι δύο (2) παιδιά λαμβάνουν επιπλέον άδεια με αποδοχές έξη (6) ημέρες ετησίως, εάν έχουν μέχρι τρία (3) παιδιά η ανωτέρω άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες.

Την ανωτέρω άδεια δύναται να τη λάβει ο ένας εκ των δύο συζύγων, εάν είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Χορήγηση τριών (3) ημερών ειδικής άδειας στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου.

5. Η άδεια σχολικής παρακολούθησης παιδιών να αυξηθεί από τέσσερις (4) ημέρες σε οκτώ (8) ετησίως.

6. Ειδική άδεια σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας τέκνου.

ΑΡΘΡΟ 8: Ρύθμιση καταβολής σύνταξης και δικαιούμενων αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου Δημοσίου Υπαλλήλου που λαμβάνει ή δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο, εάν ο δεύτερος σύζυγος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει την αναλογούσα κύρια και επικουρική σύνταξη του αποθανόντος συζύγου.

Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, χωρίς την καταβολή συνταξιοδοτικών εισφορών.

Σε περίπτωση θανάτου Δημοσίου Υπαλλήλου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που δικαιούνταν εφ' άπαξ αποζημίωσης, το δικαιούμενο ποσό χορηγείται σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα του θανόντος.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3029/2002 ισχύουν και για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9: Ένταξη στην Εργατική Εστία

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. από 1-1-2008 εντάσσονται στην Εργατική Εστία.

Η εκπροσώπηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εργατικής Εστίας και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των εργαζομένων στην Εργατική Εστία καθορίζονται με σχετική διάταξη Νόμου (Υπάρχουν συμφωνημένες διατάξεις).

Γ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός σύγχρονου κώδικα ηθικής και δεοντολογίας προτείνονται οι παρακάτω άξονες ανάπτυξής του:

1. ΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, δημοκρατική υπευθυνότητα - δημοκρατικός έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης.

2. ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, εναρμόνιση δράσης Δημόσιας Διοίκησης με το νόμο και το δίκαιο.

3. ΑΡΧΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, επαγγελματική επάρκεια, ικανότητα και αυτονομία στελεχών και λειτουργών Δημόσιας Διοίκησης.

4. ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ανταπόκριση και ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Α. Ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που με μεγάλη καθυστέρηση και σοβαρές αδυναμίες εφαρμόστηκε και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο παραμένει ουσιαστικά κενός περιεχομένου.

Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμού είναι αρνητική και όλες οι διαδικασίες στα όρια του γραφειοκρατικού ευτελισμού.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι για τις εξελίξεις αυτές πέρα από την απουσία κουλτούρας Διαπραγματεύσεων στο χώρο της Διοίκησης, τα κενά και τις αδυναμίες του Νόμου, υπάρχει σοβαρή πολιτική ευθύνη, σε κυβερνητικό επίπεδο, για την πορεία του θεσμού.

Στα πλαίσια αυτά αλλά και με βάση τη νέα συνταγματική πραγματικότητα που δίνει νέα περιθώρια για το θεσμό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και την προοπτική του, θεωρούμε αναγκαίες τις θεσμικές παρεμβάσεις και την τροποποίηση του Νόμου ιδιαίτερα στα εξής σημεία:

Α) Αντικειμενική συγκρότηση σώματος μεσολάβησης.

Β) Διεύρυνση των θεμάτων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενα συλλογικών συμβάσεων.

Γ) Κατοχύρωση των διαφόρων επιπέδων διαπραγμάτευσης.

2. Τροποποίηση του Ν. 1264/82 για την ενιαία κάλυψη των εργαζομένων.

Διεύρυνση και αναδιάρθρωση των συνδικαλιστικών αδειών για τη στήριξη και των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

3. Τροποποίηση του Π.Δ. 410/1988 που αφορά τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου και που υπηρετούν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού.

4. Αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

5. Θέματα που αφορούν τους εργαζομένους με μερική απασχόληση.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστροφή