ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών

Τρίπολη 23/9/2008

ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ των πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών μας

Θέμα: Προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Αρκαδίας σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μελών των οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης και την αποτελεσματικότερη δράση στο χώρο εργασίας, αλλά και στο
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.

Τα εισαγωγικά αυτά προγράμματα έχουν, επίσης, ως στόχο την ενίσχυση των συνδικαλιστικών στελεχών με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να χειρίζονται τα θέματα που τους αφορούν με άνεση και επάρκεια, ώστε να διευκολύνονται στην προώθηση των στόχων και των διεκδικητικών πλαισίων του συνδικαλιστικού κινήματος, προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου.

Τα δύο αυτά προγράμματα που θα αναπτυχθούν απευθύνονται σε συνδικαλιστικά στελέχη των διοικήσεων των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων του νομού μας και είναι:

1. Επιμόρφωση σε προγράμματα παροχής βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση και η επαγγελματική ενίσχυση και ανέλιξη των εκπαιδευόμενων στελεχών, καθώς και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στις διαδικασίες δια βίου μάθησης. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι συνδέονται με την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 ώρες και αναπτύσσεται στις εξής θεματικές ενότητες:
. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής.
. Microsoft Windows XP - Διαχείριση αρχείων.
. Επεξεργασία κειμένου - Microsoft Word.
. Χρήση του Internet και των υπηρεσιών του.

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Τρίπολη - έδρα του Νομαρχιακού Τμήματος, σε πέντε εβδομαδιαίες ενότητες, που καθεμιά περιλαμβάνει 8 διδακτικές ώρες. Αναλυτικότερα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο (2) δυνητικές εναλλακτικές προτάσεις, η επιλογή δε της οριστικής θα καθοριστεί από τον αριθμό των προτιμήσεων και τη διαθεσιμότητα εργαστηριακής αίθουσας.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ημέρα Ώρες
Π1 Δευτέρα 17:00-20:30 (4 Διδακτικές Ώρες)
Τετάρτη 17:00-20:30 (4 Διδακτικές Ώρες)
Π2 Τρίτη 17:00-20:30 (4 Διδακτικές Ώρες)
Πέμπτη 17:00-20:30 (4 Διδακτικές Ώρες)

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος, που θα ξεκινήσει από το 2ο Δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2008, αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον 15 στελεχών.

2. Αρχές και αξίες του Συνδικαλιστικού κινήματος.
Σκοπός του προγράμματος: η προώθηση και η επαγγελματική ενίσχυση και ανέλιξη των εκπαιδευομένων καθώς και η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στις διαδικασίες δια βίου μάθησης. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών στόχων, οι οποίοι συνδέονται με τη γνώση και την ενημέρωση στις αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
. Κράτος, κοινωνικό κράτος, δημόσιες υπηρεσίες και συνδικαλισμός.
. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ως κοινωνικοί φορείς δράσης.
. Αρχές και αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος.
. Αρχές, αξίες του συνδικαλιστικού κινήματος και κοινωνικές εξελίξεις.
. Η μόρφωση των εργαζομένων ως συνδικαλιστικό αίτημα.

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δημήτρης Βεργίδης, Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα που έχει διάρκεια 16 ώρες, θα υλοποιηθεί σε δύο εβδομαδιαίες ενότητες - όχι κατ' ανάγκη συνεχόμενες - και κάθε ενότητα θα περιλαμβάνει 8 διδακτικές ώρες. Η επιλογή της κατάλληλης ημερομηνίας, καθώς και της αίθουσας διεξαγωγής του προγράμματος θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί έγκαιρα από το Νομαρχιακό Τμήμα, με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής.

Ενδεικτικό πρόγραμμα είναι:
Παρασκευή: 17:00-21:00 (4 Διδακτικές Ώρες)
Σάββατο: 10:00-14:00 (4 Διδακτικές Ώρες)

Βασική προϋπόθεση υλοποίησης του προγράμματος, που θα ξεκινήσει μετά το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2008, αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον 30 στελεχών.

Για το πρώτο προγράμμα εκπαίδευσης (Πληροφορικής) οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν απευθείας στο Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ενώ για το δεύτερο (αξίες και αρχές σ.κ) οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν από το Νομαρχιακό Τμήμα Αρκαδίας.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι - μέλη των Δ.Σ των Σωματείων μας και τα στελέχη του σ.κ να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Ν.Τ (www.adedyarkadias.gr).

Κατεβάστε τις Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Επιμόρφωσης.

Αρχές Αξίες του Συνδικαλιστικού κινήματος
Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής. Επίπεδο Ι - Αρχάριοι

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος: Μπέζος Γιώργος
Ο Γραμματέας: Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος

Επιστροφή