ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι υπολογισμοί αφορούν λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς οι οποίοι είναι εν ενεργεία και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθησαν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1/1/1983 και έχουν διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (οι λοιποί καλύπτονται) καθώς και τους υπαλλήλους που προσλήφθησαν μετά την 1/1/1993.