ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξτε "Βαθμό", "Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος", "Συνολική συντάξιμη υπηρεσία" και πατήστε "Υπολογισμός".

Μέλη Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι. Πλήρους Απασχόλησης, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π - Α.Ε.Ι.
Βαθμός:
Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος:
Βασικός μισθός
Ποσοστό χρονοεπιδόματος: Ποσό χρονοεπιδόματος
Συνολική συντάξιμη υπηρεσία:
Βασική Σύνταξη:
Επίδομα Εξομάλυνσης:
Σύνολο (Βασ.Συντ.+Επ.Εξομ.)

Επιστροφή