ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξτε "Βαθμό", "Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος", "Συνολική συντάξιμη υπηρεσία" και πατήστε "Υπολογισμός".

Στρατιωτικοί
Βαθμός Μισθολογικός:  
Βαθμός Οργανικός:
Βασικός μισθός:
Συμπληρωμένα έτη για χορήγηση χρονοεπιδόματος:
Ποσό χρονοεπιδόματος Ποσοστό χρονοεπιδόματος:
Συνολική συντάξιμη υπηρεσία:
Είδος Εξαμήνων:
Αριθμός Εξαμήνων:
Βασική Σύνταξη:

Οι βαθμοί ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.)
2. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
3. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
4. Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι
5. Υποστράτηγος και αντίστοιχοι
6. Ταξίαρχος και αντίστοιχοι
7. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι
8. Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι
9. Ταγματάρχης και αντίστοιχοι
10. Λοχαγός και αντίστοιχοι
11. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι
12. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι
13. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι
14. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι
15. Επιλοχίας και αντίστοιχοι
16. Λοχίας και αντίστοιχοι
17. Δεκανέας και αντίστοιχοι
18. Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

(*) Η ένδειξη "1/3", "2/3" και "1/2" αναφέρεται στη προσαύξηση κατά το 1/3, 2/3 και 1/2 της διαφοράς από τον επόμενο βαθμό, αντίστοιχα.

Επιστροφή