ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Πρωτοδικείου Τρίπολης

Έδρα: Τρίπολη
Διεύθυνση: Δικαστικό Μέγαρο, Πλατεία Άρεως
Τηλέφωνο: 2710 223826
Fax: 2710 223826

Πρόεδρος: Αρμόνης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Κωτσιοπούλου Κατερίνα
Γενική Γραμματέας: Υψηλάντη Μαρία
Ταμίας: Μακρής Παναγιώτης
Μέλος: Πριόβολος Κωνσταντίνος
Μέλος: Γιαννοπούλου Ζωίτσα
Μέλος: Παπαναστασίου Βασίλης

Δια της υπ' αριθμόν 77/1936 έτους αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Τριπόλει Πρωτοδικών ανεγνωρίσθη το καταστατικό του εν Τριπόλει ιδρυθέντος Σωματείου υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ », δια δε των υπ' αριθμούς 5071969, 440/1972 και 37/1983 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως ενεκρίθησαν και επικυρώθησαν οι υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μελών ψηφισθείσες τροποποιήσεις του καταστατικού του.

Ήδη παραμένει υπό την ίδια επωνυμία και τίτλο, ήτοι « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ » , με έδρα την Τρίπολη και διέπεται υπό των οικείων περί Σωματείων Νόμων και των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, μετά την αναμόρφωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων περί Σωματείων νόμων, γενομένας υπό της ειδικώς προς τούτο συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης των μελών του της 14ης Μαΐου 2004.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, εν τω πλαισίω πάντοτε του καθολικού και Εθνικού της Χώρας Συμφέροντος. Επίσης η ίδρυση καταναλωτικού Συνεταιρισμού και οικοδομικού τοιούτου προς απόκτηση φθηνής στέγης των μελών του Συλλόγου.

Η εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται: α) δια της καταβολής προσπαθειών, προς μόρφωση επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συνειδήσεως των δικαστικών υπαλλήλων, β) δια της οργανώσεως διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκδρομών, εκδόσεως παντός

Επιστροφή