ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΑΔΕΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ

α. Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνιστώνται με απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και συγκροτούνται από τους αντιπροσώπους των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού του συγκεκριμένου Νομού, με την επωνυμία «νομαρχιακό τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.».

Με την απόφαση σύστασης του Ν.Τ. ορίζεται προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία σε αντιπροσωπευτική βάση και προσδιορίζεται το χρονικό όριο όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών για την ανάπτυξη του Τμήματος και την εκλογή της Ε.Γ., σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Στην προσωρινή αυτή Ε.Γ. συμμετέχουν και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Νομό.

β. Στα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκπροσωπούνται και οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στο συγκεκριμένο Νομό έστω και αν ανήκουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, που καλύπτουν ευρύτερο του Νομού γεωγραφικό διαμέρισμα.

γ. Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Νομού.

δ. Η συγκρότηση του Τμήματος βεβαιώνεται με το πρακτικό συνεδρίασης της πρώτης Συνέλευσης αντιπροσώπων το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζουν τις θέσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο συγκεκριμένο Νομό και υλοποιούν τις αποφάσεις των οργάνων της. Συντονίζουν τις ενέργειες των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Νομού και παρεμβαίνουν σε κάθε ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος, που εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ειδικότερα:
α. Φροντίζουν για την ταχύτερη μεταβίβαση των αποφάσεων και των μηνυμάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού και μέσω αυτών στους εργαζόμενους, διακινώντας το σχετικό έντυπο υλικό.

- 2 -
β. Διοργανώνουν συγκεντρώσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις και άλλες πρόσφορες εκδηλώσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στους εργαζόμενους και την κοινή γνώμη του Νομού, για τη σύσφιξη των σχέσεων και την καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων καθώς και για την μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

γ. Επιλέγουν και ορίζουν τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σε θεσμοθετημένα όργανα και κοινωνικούς φορείς του Νομού ή υποδεικνύουν αυτά στην κεντρική διοίκηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

δ. Εκπροσωπούν την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις διάφορες εκδηλώσεις του Νομού, είτε απ' ευθείας εφόσον προσκαλούνται, είτε ύστερα από εξουσιοδότηση της Ε.Ε. εκφράζοντας τις θέσεις της σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της.

ε. Παρέχουν συνδρομή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού.

στ. Παίρνουν θέσεις σε ζητήματα πανδημοσιοϋπαλληλικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών και των αποφάσεων των οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ζ. Μπορούν ν' αναφέρονται στις Αρχές του Νομού και της Περιφέρειας για γενικότερα ζητήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων ή εφόσον ήθελε τούτο ζητηθεί για ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση.

η. Υποβάλλουν στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προτάσεις και εισηγήσεις για τοπικά και γενικότερα δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα, συμμετέχοντας στον εσωτερικό διάλογο και τις διεργασίες για τη διαμόρφωση, την προβολή και τη διεκδίκηση των αιτημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (διεκδικητικό πλαίσιο - πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων, πρόγραμμα δράσης).

θ. Μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε επίπεδο Περιφέρειας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ζητώντας προς τούτο τη συνδρομή και την εκπροσώπηση της Κεντρικής Διοίκησης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Βλέπε και άρθρο 13).

ι. Αποφασίζουν, ύστερα από γνώμη του Γενικού τους Συμβουλίου, αγωνιστικές κινητοποιήσεις (απεργίες - στάσεις εργασίας) για τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα τις οποίες και πραγματοποιούν ύστερα από έγκριση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ια. Αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα (πνευματικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές εκδηλώσεις) αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες και συνεργαζόμενα προς τούτο με την αρμόδια Γραμματεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ιβ. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων στο Νομό, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις αποφάσεις των οργάνων της.

- 3 -
ιγ. Συνεργάζονται με τις αντιστοίχου επιπέδου συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα για ζητήματα που αφορούν γενικότερα τους εργαζομένους του Νομού.

ιδ. Για τις ενέργειές τους ενημερώνουν εγγράφως της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από την οποία και μπορούν να ζητούν κάθε είδους στήριξη για την επίτευξη των στόχων τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

α. Η Συνέλευση των αντιπροσώπων του Νομαρχιακού Τμήματος συγκροτείται από τους αντιπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της αντίστοιχης οργάνωσης με το σύστημα της απλής αναλογικής (Ν. 1264/82) και με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων.

β.- Για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αχαίας, Ηρακλείου και Λάρισας ένας αντιπρόσωπος αντιστοιχεί σε κάθε σαράντα (40) ψηφίσαντα μέλη. Αν από τη διαίρεση του συνόλου των ψηφισάντων με το εκλογικό μέτρο (είκοσι και σαράντα αντίστοιχα) προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του εκλογικού μέτρου τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος.

γ.- Με έναν αντιπρόσωπο εκπροσωπούνται και οι οργανώσεις των οποίων ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων στο συγκεκριμένο Νομό είναι ίσος με το 1/3 του εκλογικού μέτρου.

δ.- Την ευθύνη για τη διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων έχει το Δ.Σ. της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ε.- Στην περίπτωση της παρ. β΄ του άρθρου 1 η εκλογή γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν στο συγκεκριμένο Νομό. Εφόσον πρόκειται για εκλογή σε Νομό εκτός της έδρας της οργάνωσης την ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής επιτροπή που εξουσιοδοτείται ειδικώς από το Δ.Σ. της οργάνωσης. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διακρίσεις της παρ. β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου.

στ.- Στη συνέλευση των αντιπροσώπων του Τμήματος συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που υπηρετούν στο συγκεκριμένο Νομό.

ζ.- Η θητεία των αντιπροσώπων του Τμήματος είναι τριετής.

- 4 -

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Συνέλευση των αντιπροσώπων αποτελεί το κορυφαίο συντονιστικό όργανο του Νομαρχιακού Τμήματος και ασκεί τη γενική αρμοδιότητα στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού.

Ειδικότερα:
α.- Εκλέγει την Εκτελεστική Γραμματεία και την Ελεγκτική Επιτροπή του Τμήματος.

β.- Διενεργεί έλεγχο των πράξεων διοικητικών και οικονομικών της Ε.Γ.

γ.- Συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε ζήτημα που παραπέμπει σ' αυτή η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή η Ε.Γ. του Τμήματος.

δ.- Εκχωρεί αρμοδιότητες στην Ε.Γ. και την εξουσιοδοτεί για συγκεκριμένες δραστηριότητες και πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Η Συνέλευση των αντιπροσώπων του Τμήματος συνέρχεται τακτικά μεν κάθε χρόνο εκτάκτως δε ύστερα από απόφαση της Ε.Γ. του Τμήματος ή του 1/4 των μελών της, ή ύστερα από απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση στους αντιπροσώπους γίνεται εγγράφως, για μεν τις τακτικές συνεδριάσεις προ πέντε ημερών, για δε τις έκτακτες προ δύο τουλάχιστον ημερών. Στις προσκλήσεις αναγράφεται ο ακριβής τόπος και χρόνος και τα θέματα ημερησίας διάταξης.

β. Η Συνέλευση συζητά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το μισό συν ένα των αντιπροσώπων και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων αντιπροσώπων. Στη συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος της Ε.Γ. του Τμήματος.

γ. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού που δεν εκπροσωπήθηκαν στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν στις επόμενες τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της με αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

- 5 -

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

α. Η Σύγκληση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων γίνεται κάθε τρία χρόνια.

β. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Νομαρχιακού Τμήματος απευθύνεται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν στο Νομό, από την Ε.Γ. του Τμήματος έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας της. Στην πρόσκληση γίνεται υπόμνηση για την εκλογή των αντιπροσώπων των οργανώσεων - σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού - και ορίζεται ο ακριβής τόπος και χρόνος της συνεδρίασης.

Η πρόσκληση κοινοποιείται εγκαίρως στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία με τη σειρά της την κοινοποιεί στις ομοσπονδίες - μέλη της τις οποίες και καλεί να ενημερώσουν και να παρακινήσουν τα πρωτοβάθμια σωματεία του Νομού που ανήκουν στη δύναμή τους να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του Τμήματος.

γ. Οι αντιπρόσωποι προσέρχονται στη συνεδρίαση εφοδιασμένοι με αντίγραφα πρακτικών εφορευτικής επιτροπής στα οποία πιστοποιείται η εκλογή τους.

δ- Στη συνεδρίαση κατ' αρχήν προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Γ. μέχρι την εκλογή οριστικού τριμελούς προεδρείου που διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης.

ε. Η εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας του Τμήματος γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής (Ν. 1264/82) ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που ορίζεται από την ολομέλεια.

Τα πρακτικά των εκλογών κοινοποιούνται στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

στ. Ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν σε σχέση με τη συγκρότηση της Συνέλευσης και τις εκλογικές διαδικασίες αντιμετωπίζονται από την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., η οποία σε κάθε περίπτωση έχει την εποπτεία του Τμήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις των οργάνων της.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

α. Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος είναι εννεαμελής με εξαίρεση τα Ν.Τ. της παρ. Β΄ του άρθρου 3 του παρόντος, που είναι ενδεκαμελής.

β. Η θητεία των μελών της Ε.Γ. είναι τριετής.

- 6 -

γ. Στις συνεδριάσεις της Ε.Γ. συμμετέχουν και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που εδρεύουν στο Νομό, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπροσωπώντας το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Γ.

α. Η Ε.Γ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Υλοποιεί τις αποφάσεις των κεντρικών οργάνων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των αντιπροσώπων και του Γεν. Συμβουλίου του Τμήματος και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την καλύτερη εκτέλεσή τους.

Ειδικότερα:
α.α. Λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για το συντονισμό της δράσης του Δ.Υ. του Νομού.

α.β. Αλληλογραφεί με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. , τις Αρχές του Νομού και της Περιφέρειας και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού.

αγ. Συγκαλεί τη Συνέλευση των αντιπροσώπων και το Γενικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.

αδ. Εκπροσωπεί το τμήμα στις αρχές του Νομού και της Περιφέρειας.

αε. Απευθύνει ανακοινώσεις στους Δημοσίους Υπαλλήλους του Νομού.

αστ. Συγκροτεί ομάδες εργασίας για ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, τα πορίσματα των οποίων διαβιβάζει στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

αζ. Συγκροτεί Γραμματεία Γυναικών, ορίζοντας και την υπεύθυνη συντονισμού της, η οποία συνεργάζεται με την αντίστοιχη Κεντρική Γραμματεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

β. Η Ε.Γ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός πέντε ημερών από την εκλογή της ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και τούτου κωλυόμενου ή αρνούμενου από τον πλειοψηφήσαντα του δευτέρου συνδυασμού κ.ο.κ.

γ. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Οικονομικού, τον Υπεύθυνο Οργανωτικού. Η Ε.Γ. μπορεί ν' αναθέτει στα μέλη της συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Το πρακτικό συγκρότησης κοινοποιείται στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

- 7 -

δ. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Ε.Γ. του Τμήματος και συντονίζει τη δράση τους, αναπληρούμενος και βοηθούμενος από τον αναπληρωτή Πρόεδρο. Τα υπόλοιπα μέλη ασκούν τα καθήκοντα που προσιδιάζουν στις αρμοδιότητές τους.

ε. Η Ε.Γ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε μέρες και έκτακτα όταν παρίσταται ειδικός λόγος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση τριών μελών της, ή ύστερα από απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα των μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

α. Το Γενικό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Τμήματος συγκροτείται από τα μέλη της Ε.Γ., τους Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που εδρεύουν στο Νομό και από τους Προέδρους των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων του Νομού, ή αυτούς που τους αναπληρώνουν με απόφαση του Δ.Σ. και έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

β. Συνέρχεται τακτικά με κάθε τέσσερις μήνες, εκτάκτως δε ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματεία του Τμήματος ή εφόσον το ζητήσουν το 1/3 των μελών του με αίτησή τους προς την Ε.Γ. στην οποία αναγράφονται και τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν.

γ. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση του Γ.Σ. απευθύνονται στα μέλη του εγγράφως, αναγράφεται δε σ' αυτό ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που θα συζητηθούν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Ε.Γ.

δ. Στο Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος της Ε.Γ.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Η Ελεγκτική Επιτροπή του Τμήματος είναι τριμελής, εκλέγεται από τη συνέλευση των αντιπροσώπων με το σύστημα της απλής αναλογικής (Ν. 1264/82) και η θητεία της είναι ίση με τη θητεία των μελών της Ε.Γ. Στην πρώτη της συνεδρίαση η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της.

β. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο διαχειριστικός έλεγχος της Ε.Γ. του Τμήματος. Ο έλεγχος αυτός ασκείται τακτικά μεν κάθε εξάμηνο, εκτάκτως δε όταν το ζητήσει η Ε.Γ. ή η Συνέλευση των αντιπροσώπων του Τμήματος ή η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

γ. Τα πορίσματα του ελέγχου διατυπώνονται σε έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην Ε.Γ. του Τμήματος και κοινοποιείται στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

- 8 -

Κάθε χρόνο καταρτίζεται ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται και στη Συνέλευση των αντιπροσώπων του Τμήματος και κοινοποιείται στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΡΟΙ - ΒΙΒΛΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

α. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών τα Ν.Τ. μπορούν να επιχορηγούνται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ειδικό κονδύλι, σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες το οποίο κατανέμεται στα Ν.Τ. με απόφαση της Ε.Ε. ανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη σε φυσικά μέλη και τις δραστηριότητές τους.

β. Με απόφαση της Συνέλευσης των αντιπροσώπων του Τμήματος ή με απόφαση της Ε.Γ. ύστερα από γνώμη του Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να εισπράττονται εισφορές από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Νομού που συμμετέχουν στο Τμήμα.

Οι εισφορές αυτές μπορεί να είναι εφάπαξ ή περιοδικές και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των ψηφισάντων για την εκλογή των εκπροσώπων της κάθε οργάνωσης.

γ. Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τηρούν τα παρακάτω βιβλία: βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, βιβλίο πρακτικών Ε.Γ., βιβλίο ταμείου, βιβλίο μελών Δ.Σ. και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων του Νομού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

δ. Η σφραγίδα των Νομαρχιακών Τμημάτων είναι στρογγυλή με δύο ομόκεντρους κύκλους ανάμεσα στους οποίους αναγράφονται : «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ» στο δε κέντρο σε δύο σειρές αναγράφεται ο συγκεκριμένος Νομός.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

α. Με απόφαση της Ε.Γ. του Τμήματος ύστερα από γνώμη του Γενικού του Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται παραρτήματα των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπου οι εδαφικές ιδιαιτερότητες και η διασπορά των Δ.Υ. το επιβάλλουν.

β. Με την απόφαση ίδρυσης των παραρτημάτων προσδιορίζονται και οι εκχωρούμενες σ' αυτές αρμοδιότητες και οι διαδικασίες λειτουργίας τους.

γ. Η σχετική απόφαση καθώς και η σύνθεση του παραρτήματος κοινοποιείται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

- 9 -

ΑΡΘΡΟ 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

α. Για το συντονισμό της δράσης των Ν.Τ. σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης μπορεί να συγκαλούνται Περιφερειακά Συντονιστικά Συμβούλια (ΠΕΣΥΣ), στα οποία εκπροσωπούνται τα Νομαρχιακά Τμήματα των Νομών που υπάγονται στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Διοίκηση, συμμετέχουν δε σ' αυτά και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

β. Τα ΠΕΣΥΣ συνέρχονται για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Διοίκηση και την πολιτική της ή το συντονισμό της δράσης των οργανώσεων της Περιφέρεια ύστερα από πρόσκληση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το οποίο διαβιβάζεται στα Ν.Τ. που το απαρτίζουν, ή με πρωτοβουλία των ίδιων των Ν.Τ.

γ. Την ευθύνη της πρόσκλησης έχει ο Πρόεδρος του Ν.Τ. του Νομού που έχει την έδρα της η Περιφερειακή Διοίκηση και τούτου μη υπάρχοντος ή αρνούμενου ο Πρόεδρος του πολυπληθέστερου Ν.Τ. και σε κάθε περίπτωση η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

δ. Των συνεδριάσεων των ΠΕΣΥΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ν.Τ. του Νομού που έχει την έδρα της η Περιφερειακή Διοίκηση και τούτου μη υπάρχοντος ή κωλυομένου ο Πρόεδρος του πολυπληθέστερου Ν.Τ. και σε κάθε άλλη περίπτωση ένα εκ των Προέδρων των Ν.Τ. που ορίζεται στην αρχή της συνεδρίασης.

Στην περίπτωση που το ΠΕΣΥΣ συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση της Ε.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που παρίσταται μέλος της Ε.Ε. αυτό προεδρεύει της συνεδρίασης.

ε.- Οι συνεδριάσεις της ΠΕΣΥΣ γίνονται κατά τη συνήθη συνδικαλιστική τακτική και διαδικασία, τα δε συμπεράσματά τους διατυπώνονται εγγράφως και υπογράφονται από τους Προέδρους των Ν.Τ. που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή από τους νόμιμους εξουσιοδοτημένους αναπληρωτές τους.

Τα συμπεράσματα αυτά κοινοποιούνται στα Ν.Τ. της συγκεκριμένης Περιφερειακής Διοίκησης και στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

στ. Τα ΠΕΣΥΣ ενεργούν στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις αποφάσεις των οργάνων της στη βάση των αρμοδιοτήτων των Ν.Τ. (άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού) αναγομένων σε επίπεδο Περιφέρειας.

ζ. Για κάθε ζήτημα των Περιφερειακών Συντονιστικών Συμβουλίων που δεν προβλέπεται στο άρθρο αυτό αρμόδια ν' αποφασίζει είναι η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

- 10 -

ΑΡΘΡΟ 14
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ν.Τ.


α. Για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης των Ν.Τ. και την ενιαία αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών τους προβλημάτων συνέρχεται μια φορά, τουλάχιστον το χρόνο, ολομέλεια προέδρων ή εκπροσώπων των Ν.Τ.

β. Η σύγκληση της ολομέλειας γίνεται με απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την οποία ορίζονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ρυθμίζονται τα σχετικά διαδικαστικά και άλλα ζητήματα.

γ. Στις συνεδριάσεις αυτές καλούνται να συμμετέχουν και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Με απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μπορεί να γίνονται μεικτές ολομέλειες Ν.Τ. και εκπροσώπων των ομοσπονδιών - μελών της.

ΑΡΘΡΟ 15
ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

α. Στην Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τηρείται ειδικό μητρώο των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Επίσης τηρούνται ειδικοί φάκελλοι για κάθε Νομαρχιακό Τμήμα με όλα τα σχετικά στοιχεία από τη λειτουργία και τη δράση του Τμήματος.

β.- Οι Ε.Γ. των Νομαρχιακών Τμημάτων αποστέλλουν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τα πρακτικά συγκροτήσεως των οργάνων τους και κάθε στοιχείο δηλωτικό της οργάνωσής τους και της δράσης τους.

ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ν.Τ. η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. υποχρεούται:

α. Να ενημερώνει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Ν.Τ. για τις εξελίξεις στα δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα καθώς και για τις σημαντικές αποφάσεις της. Σε κάθε περίπτωση κοινοποιούνται εγκαίρως στα Ν.Τ. οι αποφάσεις των Γ.Σ.

β. Να ζητάει τη γνώμη και τις προτάσεις των Ν.Τ. για σημαντικά δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα τις οποίες και συνεκτιμάει στη διαμόρφωση των αποφάσεών της.

γ. Να διαθέτει ειδικό χώρο στην εφημερίδα «ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ» για την καταχώρηση σημαντικών δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και απόψεων των Ν.Τ.

- 11 -

δ. Να παρέχει κάθε είδους δυνατή στήριξη για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη δράση των Ν.Τ.

ε. Τα μέλη της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των οργάνων των Ν.Τ. και των ΠΕΣΥΣ.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α. Σε κάθε Νομό συγκροτείται λειτουργεί και αναγνωρίζεται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ένα και μόνο Νομαρχιακό Τμήμα. Ειδικά σε νησιωτικές περιοχές μπορούν να λειτουργούν και περισσότερα του ενός Ν.Τ., που συνιστώνται με απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από γνώμη του Γ.Σ. του Ν.Τ. της έδρας του Νομού.

β. Στη Θεσσαλονίκη αναγνωρίζεται ως Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η Ε.Δ.Ο.Θ., η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το δικό της καταστατικό, εναρμονισμένο με το καταστατικό της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σχετικά με την περιουσία της Ε.Δ.Ο.Θ. και τους όποιους πόρους έχει, υπεύθυνα για τη διαχείριση, την αξιοποίηση κλπ είναι μόνο τα όργανα της Ε.Δ.Ο.Θ.

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

α. Ο κανονισμός λειτουργίας των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφισή του από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ειδικά οι διατάξεις των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 7 τίθενται σε ισχύ μετά τη λήξη της θητείας της Ε.Γ. των Ν.Τ. που λειτουργούν κανονικά.

β. Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Εγκρίθηκε από το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη συνεδρίασή του της 20 Φεβρουαρίου 1998.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ